Reglement

Auteur : Paul
Gepubliceerd: Zondag 8 Januari   0:22h


             

W.T.C. DE HEGGESTOEMPERS

Huisreglement.

 

A. LEDEN

A.1. elk lid van “WTC De Heggestoempers" verklaart zich ak­koord met dit regle­ment en verbindt er zich toe dit strikt na te leven.

A.2. de club heeft twee soorten leden :

          a) fietsende leden

          b) steunende leden (voorbehouden voor ex-fietsende leden)

A.3. de fietsende leden verbinden zich jaarlijks :

          a) een lidgeld te betalen, vast te stellen door het bestuur.

          b) jaarlijks een waarborg te betalen van € 50.

         c) voor minimum € 60 aan sponsorgelden te zorgen voor de reclamefolder van de Herfstveldtoertocht.

          d) te helpen bij manifestaties ingericht door de club.

A.4. de steunende leden verbinden zich :

          a) een jaarlijks lidgeld te betalen van € 20.

          b) te helpen bij manifestaties ingericht door de club.

A.5. nieuwe fietsende leden dienen bovendien bovenop de € 50 (zie A.3) een bijkomende waarborg van € 300 betalen voor de kledij.

Deze 300 € kan terugverdiend worden. De terugbetaling loopt over een termijn zoals hierna bepaald en bedraagt in principe 75 € per jaar voor wie minimaal 25 ritten dat jaar heeft gehaald. Nieuwe leden kunnen het betaalde bedrag als volgt terug verdienen :

·        bij aansluiting in 2019 of 2020 kan de totale kledijwaarborg  worden terugverdiend en loopt de terugbetaling over 4 seizoenen

·        bij aansluiting in 2021 kan nog 225 € worden terugverdiend en loopt de terugbetaling over 3 seizoenen

·        bij aansluiting in het 2022 kan nog 150 € worden terugverdiend en loopt de terugbetaling over 2 seizoenen

(normaal wordt er in 2023 nieuwe kledij aangeschaft en zullen de data conform worden aangepast).

B. WEGRITTEN

B.1. het wegseizoen loopt vanaf de eerste zondag van maart tot en met de laatste zondag van oktober.

B.2. het programma omvat :

          a) zondagritten en ritten tijdens feestdagen.

          b) zaterdagritten.

B.3. Er wordt gereden in drie ploegen : A, B en C.

B.4. alle ritten vertrekken aan het Mollenhof (A-parking) stipt op het uur aangegeven op het programma.

B.5 Tijdens de ritten wordt de wegcode ten alle tijde geres­pec­teerd !

B.6. voor de zaterdagritten is het vereist om voorafgaandelijk in te schrijven bij een bestuurslid, de aangeduide verantwoordelijke van die rit, of via onze website : www.heggestoempers.be.

  - voor de ritten met vervoer  is dit uiterlijk :

                    woensdagavond 20 uur.

  - voor de ritten met vertrek vanuit Poederlee is dit uiterlijk :

                    vrijdagavond 20 uur.

Bij de inschrijving kan afhankelijk van de rit een waarborg gevraagd worden (dit bedrag zal aangewend worden om tijdens en na de rit iets te nuttigen). Deze waarborg wordt niet terugbetaald aan perso­nen die te laat of helemaal niet arriveren aan de vertrek­plaats.

B.7. na elke rit wordt uw deelname genoteerd door een be­stuurs­lid, op de website. Elkeen die tijdens het lopende seizoen minimaal 25 ritten meegereden heeft, krijgt op het einde van het seizoen de waar­borg van € 50  terugbetaald alsook eventueel een deel van de kledijwaarborg (zie voorwaarden in punt A.5)

Een rit telt enkel mee indien men minimum twee/derde van de rit heeft uitgereden.

In bijzondere gevallen of twijfelgevallen zal het bestuur beslissen overeen­komstig punt D.2. of al of niet de rit in kwestie in aan­merking komt.

Bovendien wordt ook als rit genoteerd (en dit zelfs dubbel - u krijgt hiervoor dus 2 punten) : het helpen tijdens onze beide veldtoertochten .

 

                                         B². VELDTOERTOCHTEN

De deelname aan bepaalde veldtoertochten worden eveneens genoteerd. Dit om diegenen die het minimum aantal ritten, zoals voorzien onder B.7., niet halen op deze manier een extra mogelijkheid hiertoe te geven.

De voorwaarden hiertoe zijn de volgende :

B².1. Het betreft enkel de zondagtoertochten tijdens de maanden november en december volgend op het wegseizoen in kwestie.

B².2. Uw kledij dient conform punt C.1. te zijn.

B³.3. De deelname kan enkel leiden tot het behalen van het minimum, zoals voorzien in punt B.7.

Deelname(s) door diegenen die het minimum reeds bereikt hebben tijdens het wegseizoen of door de veldtoertochten bepaald onder punt B².1. komen niet (meer) in aanmerking.

 

C. KLEDIJ.

C.1. tijdens de ritten vermeld onder B.2. en B.2.² is het verplicht om de meest recente clubkledij te dragen. Elkeen die zich hieraan niet houdt, zal voor die rit niet genoteerd worden op de deelnemerslijst (zie punt B.6.)

C.2. nieuwe leden betalen bovendien een extra waarborg (zie punt A.5)

C.3. Kledij die beschadigd raak door bv. een valpartij wordt door de club enkel nog gratis vervangen als deze beschadiging is gebeurd tijdens een rit of activiteit georganiseerd door de club.

C.4. indien een lid bij een schadegeval  een vergoeding ontvangt (al dan niet van een verzekeringsmaatschappij) voor de schade aan de clubkledij en/of -helm komt deze schadevergoeding de club toe, doch enkel indien de club de beschadigde clubkledij/-helm op haar kosten heeft vervangen. Het bedrag dat de club toekomt is evenwel beperkt tot de kostprijs voor de club.

D. BESTUUR.

D.1. het bestuur bestaat uit maximum 7 leden.

D.2. het bestuur beslist bij gewone meer­derheid van stemmen. Bij gelijkheid van stem­men is deze van de voorzitter doorslaggevend.

D.3. het bestuur kiest onder zijn leden : een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris, een penningmeester en eventueel een  P.R.-verantwoordelijke.

D.4. het bestuur is bij elk onpaar jaar (her-)verkiesbaar.

D.5. nieuwe kandidaten dienen zich uiterlijk op 30/11 van het jaar voorafgaande aan het jaar der verkiezing kenbaar te maken bij de voorzitter.

D.6. bestuursleden en kandidaat-bestuursleden dienen fietsende leden te zijn. En minimaal één jaar lid.

D.7. de verkiezing zal doorgaan tijdens de jaarlijkse algemene vergadering :

          - elk fietsend lid dat minimaal 1 jaar lid is, mag zijn stem uitbrengen bij deze verkiezing.

          - elke deelnemer krijgt een lijst met vermelding in alfabeti­sche orde van de herverkiesbare bestuursleden en kandidaat-bestuursleden.

          - elke deelnemer mag maximaal 7 personen aanduiden op de lijst.

          - de stemming is geheim en elke deelnemer zal dan ook zijn stem­biljet deponeren in de daarvoor voorziene bus of doos.

          - de telling zal gebeuren onmiddellijk nadat éénieder der aanwezige fietsende leden zijn stem heeft uitge­bracht. Hiertoe zullen door het be­stuur 2 fietsende leden worden aangeduid. Deze 2 personen mogen niet op de kie­zers­lijst voorkomen.

          - de 7 personen die de meeste stemmen achter hun naam krijgen zijn verkozen als bestuurslid voor een termijn van twee jaar.

          - ingeval ingevolge ex-aequo niet juist 7 personen kunnen worden aangeduid zal een nieuwe stembeurt aandui­den wie alsnog het be­stuur zal vervoegen. Indien deze stembeurt eenzelfde resultaat ople­vert, zullen de reeds verkozen bestuursleden beslissen bij gewone meerderheid van stem­men.

D.8. Indien er geen kandidaat-bestuursleden zich aanmelden, zal er geen verkiezing plaatsvinden en worden de bestaande mandaten met twee jaar verlengd.

 

E. TROFEEËN.

F.1. Clubkampioenschap : diegene die het dichtst de te behalen tijd benadert is de winnaar van deze trofee.

          - plaats in dit kampioenschap is scheidsrechter voor eventuele gelijk standen in een ander klassement waarvoor trofeeën worden uitgereikt.

          - de laatste 3 personen in de uitslag dienen het jaar daarop dit kampioenschap te organiseren.

F.2. Meeste ritten :

          - Natura prijs

          - plaats in dit kampioenschap is (na het clubkampioenschap) scheids­rechter bij eventuele gelijke standen in andere klassementen waarvoor trofeeën worden uitgereikt.

F.3. Ingeval van betwistingen zal het bestuur beslissen (zoals bepaald onder het punt D.2.).

 

G. VERZEKERING

Ieder fietsend lid wordt door de club gratis verzekerd door middel van een verzekering afgesloten via “ Vlaamse Wielrijdersbond” :

Informatie over deze verzekering vindt u terug op de website www.vwb.be.

Het ongevallenformulier kan worden gedownload op deze website.

 

H. VERGOEDINGEN - VERPLAATSINGEN

Elk lid dat met zijn wagen verplaatsingen doet t.v.v. de club, hetzij :

          - voor het vervoer van personen bij zaterdagritten.

          - voor het verkennen van de zaterdagritten i.o.v. het bestuur.

          - als volgwagen bij zaterdagritten

          - voor het bijwonen van vergaderingen buiten de club i.o.v. het bestuur

          - verdeling van folders in opdracht van het bestuur.

wordt hiervoor vergoed als volgt :

          - basisvergoeding : 0,20 €/km.

          - bijkomende vergoeding : 0,10 €/km. voor het trekken van de aanhang­wagen.

 

I. BUITENLANDSE REIZEN

I.1. enkel diegenen die lid zijn in het jaar voorafgaand aan het jaar van de reis mogen deelnemen.

I.2. indien iemand der deelnemers (om welke reden ook) niet meekan, mag hij een vervanger zoeken onder de leden van de club.

 

 

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    Versie 2019

                          


Kalender

 Zon
 17
  8:30h A-Stoempers 4
  ESP - Eraf is eraf
    62 km door Paul
  8:30h B-Stoempers 13
  ESP toer
    62 km door Paul
      gereden tegen 29.7 km/h-
  8:30h C-Stoempers 11
  ESP toer
    55 km door René
      gereden tegen 24.3 km/h-
 Maa
 18
  Vandaag geen activiteiten gepland
 Zon
 24
  7:00h Stoempers 46
  Toertocht - Kantine Lille -Balsakker
    55 km
  7:30h Stoempers
  Toertocht 24 oktober 2021
    door Paul
 Zon
 31
  8:30h Stoempers 26
  Sluitingsrit
    50 km door Herman
  = Clubactiviteit

Bekijk kalender