Reglement

Auteur : Paul
Gepubliceerd: Zondag 8 Januari 2017  0:22h


             

W.T.C. DE HEGGESTOEMPERS

Huisreglement.

 

A. LEDEN

A.1. elk lid van “WTC De Heggestoempers" verklaart zich ak­koord met dit regle­ment en verbindt er zich toe dit strikt na te leven.

A.2. de club heeft twee soorten leden :

          a) fietsende leden

          b) steunende leden (voorbehouden voor ex-fietsende leden)

A.3. de fietsende leden verbinden zich jaarlijks :

          a) een lidgeld te betalen, vast te stellen door het bestuur.

          b) jaarlijks een waarborg te betalen van € 50.

         c) voor minimum € 60 aan sponsorgelden te zorgen voor de reclamefolder van de Herfstveldtoertocht.

          d) te helpen bij manifestaties ingericht door de club.

A.4. de steunende leden verbinden zich :

          a) een jaarlijks lidgeld te betalen van € 20.

          b) te helpen bij manifestaties ingericht door de club.

A.5. nieuwe fietsende leden dienen bovendien bovenop de € 50 (zie A.3) een bijkomende waarborg van € 350 betalen voor de kledij.

Deze 350 € kan terugverdiend worden. De terugbetaling loopt over een termijn  van vier jaar,  en bedraagt 90 € per jaar de eerste drie jaar en 80 € het vierde jaar voor wie minimaal 15 ritten dat jaar heeft gehaald. 
 

B. WEGRITTEN

B.1. het wegseizoen loopt vanaf de eerste zondag van maart tot en met de laatste zondag van oktober.

B.2. het programma omvat :

          a) zondagritten en ritten tijdens feestdagen.

          b) zaterdagritten.

B.3. Er wordt gereden in drie ploegen : A, B en C.

B.4. alle ritten vertrekken aan het Mollenhof (A-parking) stipt op het uur aangegeven op het programma.

B.5 Tijdens de ritten wordt de wegcode ten alle tijde geres­pec­teerd !

B.6. voor de zaterdagritten is het vereist om voorafgaandelijk in te schrijven bij een bestuurslid, de aangeduide verantwoordelijke van die rit, of via onze website : www.heggestoempers.be.

  - voor de ritten met vervoer  is dit uiterlijk :

                    woensdagavond 20 uur.

  - voor de ritten met vertrek vanuit Poederlee is dit uiterlijk :

                    vrijdagavond 20 uur.

Bij de inschrijving kan afhankelijk van de rit een waarborg gevraagd worden (dit bedrag zal aangewend worden om tijdens en na de rit iets te nuttigen). Deze waarborg wordt niet terugbetaald aan perso­nen die te laat of helemaal niet arriveren aan de vertrek­plaats.

B.7. na elke rit wordt uw deelname genoteerd door een be­stuurs­lid, op de website. Elkeen die tijdens het lopende seizoen minimaal 15 ritten meegereden heeft, krijgt op het einde van het seizoen de waar­borg van € 50  terugbetaald alsook eventueel een deel van de kledijwaarborg (zie voorwaarden in punt A.5)

Een rit telt enkel mee indien men minimum twee/derde van de rit heeft uitgereden.

In bijzondere gevallen of twijfelgevallen zal het bestuur beslissen overeen­komstig punt D.2. of al of niet de rit in kwestie in aan­merking komt.

Bovendien wordt ook als rit genoteerd (en dit zelfs dubbel - u krijgt hiervoor dus 2 punten) : het helpen tijdens onze veldtoertocht .
 

C. KLEDIJ.

C.1. tijdens de ritten  is het verplicht om de meest recente clubkledij te dragen. Elkeen die zich hieraan niet houdt, zal voor die rit niet genoteerd worden op de deelnemerslijst (zie punt B.6.)

C.2. nieuwe leden betalen bovendien een extra waarborg (zie punt A.5)

C.3. Kledij die beschadigd raak door bv. een valpartij wordt door de club enkel nog gratis vervangen als deze beschadiging is gebeurd tijdens een rit of activiteit georganiseerd door de club.

C.4. indien een lid bij een schadegeval  een vergoeding ontvangt (al dan niet van een verzekeringsmaatschappij) voor de schade aan de clubkledij en/of -helm komt deze schadevergoeding de club toe, doch enkel indien de club de beschadigde clubkledij/-helm op haar kosten heeft vervangen. Het bedrag dat de club toekomt is evenwel beperkt tot de kostprijs voor de club.

D. BESTUUR.

D.1. het bestuur bestaat uit maximum 7 leden.

D.2. het bestuur beslist bij gewone meer­derheid van stemmen. Bij gelijkheid van stem­men is deze van de voorzitter doorslaggevend.

D.3. het bestuur kiest onder zijn leden : een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris, een penningmeester en eventueel een  P.R.-verantwoordelijke.

D.4. het bestuur is bij elk onpaar jaar (her-)verkiesbaar.

D.5. nieuwe kandidaten dienen zich uiterlijk op 30/11 van het jaar voorafgaande aan het jaar der verkiezing kenbaar te maken bij de voorzitter.

D.6. bestuursleden en kandidaat-bestuursleden dienen fietsende leden te zijn. En minimaal één jaar lid.

D.7. de verkiezing zal doorgaan tijdens de jaarlijkse algemene vergadering :

          - elk fietsend lid dat minimaal 1 jaar lid is, mag zijn stem uitbrengen bij deze verkiezing.

          - elke deelnemer krijgt een lijst met vermelding in alfabeti­sche orde van de herverkiesbare bestuursleden en kandidaat-bestuursleden.

          - elke deelnemer mag maximaal 7 personen aanduiden op de lijst.

          - de stemming is geheim en elke deelnemer zal dan ook zijn stem­biljet deponeren in de daarvoor voorziene bus of doos.

          - de telling zal gebeuren onmiddellijk nadat éénieder der aanwezige fietsende leden zijn stem heeft uitge­bracht. Hiertoe zullen door het be­stuur 2 fietsende leden worden aangeduid. Deze 2 personen mogen niet op de kie­zers­lijst voorkomen.

          - de 7 personen die de meeste stemmen achter hun naam krijgen zijn verkozen als bestuurslid voor een termijn van twee jaar.

          - ingeval ingevolge ex-aequo niet juist 7 personen kunnen worden aangeduid zal een nieuwe stembeurt aandui­den wie alsnog het be­stuur zal vervoegen. Indien deze stembeurt eenzelfde resultaat ople­vert, zullen de reeds verkozen bestuursleden beslissen bij gewone meerderheid van stem­men.

D.8. Indien er geen kandidaat-bestuursleden zich aanmelden, zal er geen verkiezing plaatsvinden en worden de bestaande mandaten met twee jaar verlengd.

 

E. TROFEEËN.

F.1. Clubkampioenschap : diegene die het dichtst de te behalen tijd benadert is de winnaar van deze trofee.

          - plaats in dit kampioenschap is scheidsrechter voor eventuele gelijk standen in een ander klassement waarvoor trofeeën worden uitgereikt.

          - de laatste 3 personen in de uitslag dienen het jaar daarop dit kampioenschap te organiseren.

F.2. Meeste ritten :

          - Natura prijs

          - plaats in dit kampioenschap is (na het clubkampioenschap) scheids­rechter bij eventuele gelijke standen in andere klassementen waarvoor trofeeën worden uitgereikt.

F.3. Ingeval van betwistingen zal het bestuur beslissen (zoals bepaald onder het punt D.2.).

 

G. VERZEKERING

Ieder fietsend lid wordt door de club gratis verzekerd door middel van een verzekering afgesloten via “ Vlaamse Wielrijdersbond” :

Informatie over deze verzekering vindt u terug op de website www.vwb.be.

Het ongevallenformulier kan worden gedownload op deze website.

 

H. VERGOEDINGEN - VERPLAATSINGEN

Elk lid dat met zijn wagen verplaatsingen doet t.v.v. de club, hetzij :

          - voor het vervoer van personen bij zaterdagritten.

          - voor het verkennen van de zaterdagritten i.o.v. het bestuur.

          - als volgwagen bij zaterdagritten

          - voor het bijwonen van vergaderingen buiten de club i.o.v. het bestuur

          - verdeling van folders in opdracht van het bestuur.

wordt hiervoor vergoed als volgt :

          - basisvergoeding : 0,30 €/km.

          - bijkomende vergoeding : 0,10 €/km. voor het trekken van de aanhang­wagen.

 

I. BUITENLANDSE REIZEN

I.1. enkel diegenen die lid zijn in het jaar voorafgaand aan het jaar van de reis mogen deelnemen. Het bestuur kan hierop uitzonderingen toestaan.

I.2. indien iemand der deelnemers (om welke reden ook) niet meekan, mag hij een vervanger zoeken onder de leden van de club.

 

 

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    Versie 2019

                          


Kalender

 Din
 21
  9:00h Stoempers 7
  Drimmelen
    142 km door Luc
      gereden tegen 30.2 km/h-
  9:15h Stoempers 14
  Den Bockenreyder Esbeek
    121 km door Herman
 Woe
 22
  Vandaag geen activiteiten gepland
 Zon
 26
  8:00h A-Stoempers 1
  Strijbeek
    96 km door Luc
  8:00h B-Stoempers
  Strijbeek
    96 km door Ann
  8:00h C-Stoempers 2
  Scherpenheuvel
    80 km door Eén der
  = Clubactiviteit

Bekijk kalender